Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden DACO PROJECTS BV


Art 1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen de klant en DACO PROJECTS BV.  Zowel DACO PROJECTS BV als de klant verbinden er zich bijgevolg toe de overeenkomst(en) uit te voeren in overeenstemming met deze voorwaarden.  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Klant: elkeen die één of meerdere diensten en/of producten van DACO PROJECTS BV verwerft of gebruikt
– Diensten: alle prestaties die een handelsdaad of ambachtsdaad uitmaken. Dit kan zijn advisering, installeren en monteren, inspecteren, testen, keuringen, EPC/EAP, vervoeren of andere prestaties.
– DACO PROJECTS BV: DACO PROJECTS BV en/of haar gelieerde (dochter) vennootschappen.
– Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen DACO PROJECTS BV en de klant met betrekking tot de producten en /of diensten.
– Producten: zaken die door DACO PROJECTS BV worden aangeboden zoals warmtepompen, ventilatiesystemen, zonnesystemen, vloerverwarming, zonneboilers, centrale verwarming, sanitaire toestellen, domotica, elektriciteit, materialen (in de ruimste zin van het woord), onderdelen, documentatie en rapporten, zoals bedoeld in de overeenkomst.
– Werk: het conform de overeenkomst leveren c.q. installeren van de producten en/of diensten.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen en alleen voor de betreffende overeenkomst waarvoor ze overeengekomen zijn
1.3 De overeenkomst wordt beschouwd als zijnde tot stand gekomen en opgemaakt in de maatschappelijke zetel van DACO PROEJCTS BV gelegen te Ninove.


Art 2. Toepassingsgebied
2.1    Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel ingeval van levering van goederen als in geval van levering van goederen & diensten (zoals plaatsing) en gelden zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van handelaars.
2.2    De klant verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst gesloten tussen hem en  DACO PROJECTS BV akkoord met de volgende algemene voorwaarden, waarvan hij kennis heeft genomen en er alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De klant wordt hoe dan ook geacht ze te aanvaarden door zijn bestelling.
2.3    Iedere bestelling impliceert de naleving van deze algemene voorwaarden. Van de algemene voorwaarden van DACO PROJECTS BV afwijkende voorwaarden van de klant welke door DACO PROJECTS BV niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van DACO PROJECTS BV geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.


Art 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1     De offertes van DACO PROJECTS BV gelden slechts ten titel van inlichting hetzij tot aan de aanvaarding ervan door de klant hetzij tot aan de ondertekening van de overeenkomst.
3.2    De klant dient DACO PROJECTS BV minimum 4 werkweken voorafgaandelijk op de hoogte te brengen als de werf niet klaar is voor de uitvoering der werken, in welk geval er een schadevergoeding voor aanpassing van de planning aangerekend zal worden van 125 Euro.
3.3    De klant verbindt er zich toe DACO PROJECTS BV op de hoogte te brengen van elke verandering die aan het gebouw of de werf wordt aangebracht na de offerte en die wijzigingen in offerte teweeg kan brengen.
3.4    Vanaf de aanvaarding van de offerte kan een bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder kosten.
3.5    Alle aanbiedingen van DACO PROJECTS BV gelden zolang de voorraad strekt.
3.6    Onverminderd artikel 3.1 en 3.5. is iedere aanbieding van DACO PROJECTS BV 30 kalenderdagen na datum geldig tenzij de aanbieding een andere termijn vermeldt.
3.7    Een overeenkomst komt slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van het aanbod van DACO PROJECTS BV.
3.8    Een Overeenkomst is rechtsgeldig bij ondertekening van de offerte en de op dat moment geldende algemene voorwaarden door de klant.
3.9    Voor zover er nog geen bindend aanbod of overeenkomst met de klant tot stand is gekomen, behoudt DACO PROJECTS BV zich uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment prijzen van de producten en/of diensten te wijzigen.
3.10    Indien de Klant besluit om de getekende Overeenkomst te annuleren dan dient hij dit schriftelijk te doen.
Bij eenzijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging, verbreking of annulering van de met DACO PROJECTS BV afgesloten overeenkomst door de klant, is de klant gehouden tot betaling van volgende schadevergoedingen :
–    indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode minder dan 4 werkweken verlopen: de totale prijs van de door de klant bestelde goederen en/of diensten
–    indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode meer dan 4 werkweken verlopen: 40 % van de totale prijs, met een minimum van 175,00 euro
Voormelde schadevergoeding is eisbaar onverminderd de andere door DACO PROJECTS BV geleden schade.
3.11    Bij eenzijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging, verbreking of annulering van de met DACO PROJECTS BV afgesloten overeenkomst door DACO PROJECTS BV, gelden dezelfde rechten als vermeld in artikel 3.10 voor de particuliere consument.


Art 4. Voorwerp van de Overeenkomst
4.1 In zijn offerte erkent DACO PROJECTS BV in het bezit te zijn gesteld van alle documenten, plannen en beschrijvingen die het voorwerp van de overeenkomst bepalen. Tevens erkent hij deze goed te kennen en verklaart hij kennis te hebben van alle nodige elementen en stukken om te komen tot een conforme en deugdelijke uitvoering volgens de regels van de kunst.
4.2 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door DACO PROJECTS BV of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van DACO PROJECTS BV. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.
4.3 De Klant zorgt ervoor dat DACO PROJECTS BV tijdig kan beschikken:
– over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
– over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
– over elektriciteit, gas, water, parkeergelegenheid en desgevallend de nodige vergunningen en toelatingen, dewelke steeds voor rekening zijn van de klant.
4.4 De klant dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van DACO PROJECTS BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4.5  De klant en hij alleen is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de producten en diensten van DACO PROJECTS BV, zulks in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
4.6 Vertraging in de levering  of  uitvoering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen.

Art 5. Beding van eigendomsvoorbehoud en retentierecht
5.1.    De producten en diensten, voorwerp der leveringen, blijven eigendom van DACO PROJECTS BV, tot op het ogenblik van hun werkelijke en volledige betaling, zijnde het ogenblik dat het geheel van de verkoopprijs en al zijn bijhorigheden (kosten, eisbaar geworden forfaitaire schadevergoedingen, verwijlintresten e.d.) werkelijk betaald zijn, contant of door overschrijving op één van de financiële rekeningen van DACO PROJECTS BV. Tot op dat ogenblik zal DACO PROJECTS BV de producten en diensten op eender welk ogenblik en door een eenvoudige aangetekende brief mogen opeisen en ophalen. Zolang de eigendom niet is overgegaan, mag de klant de producten en diensten niet verpanden, noch aan een derde enig recht daarop verlenen. Derhalve verbindt de klant zich er eveneens toe de geleverde goederen niet te incorporeren, zolang zijn schuld aan DACO PROJECTS BV niet volledig is aangezuiverd.
5.2.    Ingeval van doorverkoop, kan DACO PROJECTS BV de overeengekomen prijs eisen van verkoper en diens koper. In dat laatste geval wordt het eigendomsvoorbehoud uitgeoefend aan de wederverkoopprijs. Betaalde voorschotten blijven DACO PROJECTS BV hoe dan ook verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
5.3.    Alle kosten die ingevolge dit eigendomsvoorbehoud kunnen gepaard gaan met de revindicatie van goederen eigendom van DACO PROJECTS BV, zijn ten laste van de klant.
5.4.    Ingeval van nutteloosheid van de uitoefening van enig eigendomsvoorbehoud ingevolge maatwerk of incorporatie, zal de klant steeds alle bijkomende kosten bovenop de prijs betalen.
5.5.    Documenten aangaande keuringen, plannen, attesten, premieaanvragen e.a. worden enkel en alleen aan de klant overhandigd na betaling van alle openstaande facturen aangaande de overeenkomst.
5.6.    Middels betaling van de saldofactuur erkent de klant dat DACO PROJECTS BV het werk naar behoren heeft uitgevoerd, aldus de werf definitief opgeleverd werd en ontslaat DACO PROJECTS BV van elke aansprakelijkheid voor mogelijke gebreken.
5.7.    DACO PROJECTS BV heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden ten aanzien van de klant toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn (zowel in haar magazijnen als op werkplaatsen en erven) en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de klant gehouden is.
5.8.    De goederen die door de klant ter bewerking worden toevertrouwd, of opgeslagen, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
5.9.    De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop DACO PROJECTS BV zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen.


Art 6. Betalingsvoorwaarden
6.1  De facturen zijn betaalbaar binnen 8 kalenderdagen, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, en steeds op de vervaldatum.
Betaling dient te gebeuren door overschrijving op één van onze financiële rekeningen:
– BNP Paribas: BE36 0015 3669 1881
– ING: BE20 3630 4764 8056
Deze rekeningnummers staan vermeld op onze facturen.
6.2 Bij niet-betaling op de vervaldatum, ontvangt u een herinnering.  In dat geval zullen u herinneringskosten worden aangerekend. Tarieven:
-eerste herinneringsbrief: +10 EUR
-tweede herinneringsbrief: +10 EUR
-aangetekende herinneringsbrief: +20 EUR
Deze tarieven zijn vermeld op al onze facturen. Om  kosten te vermijden dient u uw facturen steeds voor de vervaldatum te betalen.
6.3  Bij niet-betaling zoals hierboven vermeld, zal de klant een verwijlintrest verschuldigd zijn vanaf de 10e dag na factuurdatum, naar rato van 1 % per maand op het totale factuurbedrag. Wanbetaling binnen dezelfde termijn geeft aanleiding tot aanrekening lastens de klant van een schadevergoeding die forfaitair wordt bepaald op 10 % van het factuurbedrag en die nooit lager is dan 50 €.  Ingeval de klant nalaat zijn verbintenissen na te leven en dit binnen de 15 kalenderdagen vanaf de vervaldag van een factuur, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de vennootschap op alle schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven, zal hiervoor volstaan.
6.4  Elke niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn.
6.5  Betaling geschiedt als volgt, tenzij dit anders is vermeld op de offerte:
– Betaling van 30% bij akkoord van de overeenkomst
– Betaling van 65% bij aanvang plaatsing van de leidingen en toestellen
– Betaling van   5% bij opstart van de installatie
6.6     Bij gebreke aan ontvangst binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum door DACO PROJECTS BV van de contante betaling van één enkele factuur zullen alle (ook de niet vervallen) facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bovendien zal DACO PROJECTS BV niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend.


Art 7. Prijzen
7.1 Alle door DACO PROJECTS BV opgegeven prijzen zijn steeds in EUR en exclusief btw en gelden slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid. De levering en het plaatsen geschiedt franco werf.
7.2 Het tarief van een technische interventie buiten de garantieperiode bedraagt 85 EUR/uur per technieker, exclusief btw en verplaatsingskost.
7.3 Het tarief van montage in regie bedraagt 72 EUR/uur per technieker, exclusief btw en verplaatsingskost.
7.4 Alle extra gemaakte verplaatsingen buiten de overeenkomst zullen worden aangerekend aan de klant aan een vast tarief van 72 EUR/verplaatsing (excl.btw). Transportkosten voor een levering die niet mogelijk was door afwezigheid of niet-betaling zullen door DACO PROJECTS BV afzonderlijk aangerekend worden, met een minimum van 125 EUR (excl.btw).
7.5 De kosten voor uitgevoerde werken en/of interventies in het weekend bedragen:
– op zaterdag: 150% van de standaard prijzen
– op zondag: 200% van de standaard prijzen
7.6 Huidig verplaatsingstarief: 0,95 EUR/km (excl.btw) met een minimum van 40 EUR (excl.btw) per verplaatsing/voertuig.
7.7 Alle bovengenoemde bedragen zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen
7.8 Een begonnen werkuur wordt steeds als een volledig werkuur beschouwd
7.9 Indien op verzoek van de klant wijzigingen worden aangebracht aan de overeenkomst of indien de klant verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt DACO PROJECTS BV het recht extra kosten aan te rekenen.
7.10 Indien de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en dit van de uitvoering onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of van de grondstoffen of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan de klant door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25 % . Is dit wel het geval zal de koper indien hij dat verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.


Art 8. Overmacht, vreemde oorzaak en buitengewone omstandigheden
8.1.    Buitengewone omstandigheden zoals oorlogsgevaar, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel of  werknemersschaarste  in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, mislukking in de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm ook , het niet, niet goed of niet tijdig voldoen door orderleveranciers aan hun verplichting jegens ons, maatregelen van overheidswege, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen mogen door ons worden ingeroepen om met vertraging te leveren of uit te voeren, welke vertraging nochtans niet meer dan drie maanden zal bedragen, of mogen ook door ons worden ingeroepen om ons te ontheffen van onze verplichting tot levering of werkuitvoering zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien de werken niet volledig aan DACO PROJECTS BV toevertrouwd zijn, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele slechte coördinatie.
8.2.    In geval van overmacht  of wanbetaling heeft DACO PROJECTS BV het recht het werk stop te zetten, zonder dat de klant hierdoor enig verhaal tot schadevergoeding kan inroepen. Indien de werkonderbreking langer dan veertien dagen duurt, heeft DACO PROJECTS BV het recht een rekening voor de waarde van de al uitgevoerde werken aan de klant voor te leggen, en binnen de normale termijn om betaling te verzoeken.


Art 9. Aansprakelijkheid en garantiebepalingen
9.1.    DACO PROJECTS BV is slechts aansprakelijk voor het volledige of gedeeltelijke verlies en voor de beschadiging van het goed, in zoverre dat het verlies of de beschadiging zich voordoet in de periode tussen de fabricatie en levering van het goed.
9.2.    Verlies of beschadiging van de goederen na aflevering ervan, vallen in ieder geval buiten de aansprakelijkheid van DACO PROJECTS BV, behoudens het hierna vermelde.
9.3.    DACO PROJECTS BV verleent geen enkele andere waarborg buiten de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie en zal hoe dan ook geen waarborg bieden wanneer de koper het gebrek bij de verkoop kende dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de koper.
9.4.    DACO PROJECTS BV volgt de voorschriften van het WTCB en is technisch enkel gehouden tot vrijwaring voor gebreken dewelke een inbreuk zouden uitmaken op deze voorschriften van het WTCB.
9.5.    Zichtbare schade (beschadiging/(partieel) verlies) dient onmiddellijk en schriftelijk bij de levering kenbaar te worden gemaakt aan DACO PROJECTS BV.
9.6.    Niet zichtbare schade (verborgen gebreken) dient onmiddellijk na de ontdekking, doch ten laatste 8 kalenderdagen na de levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan DACO PROJECTS BV. De klant dient te bewijzen dat het verborgen gebrek tijdens de aansprakelijkheidsperiode van DACO PROJECTS BV is opgetreden en bij het aanvaarden door de klant reeds bestond.
9.7.    Enkel in het geval dat de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER) is DACO PROJECTS BV aansprakelijk voor opzet, grove schuld of door die van zijn aangestelden of lasthebbers of voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van DACO PROJECTS BV beperkt tot de waarde van het geleverde.
9.8.    Volgens de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is DACO PROJECTS BV als eindverkoper jegens consumenten aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. DACO PROJECTS BV verleent geen andere waarborg voor materialen, noch aan niet-consumenten in de zin van het WER, buiten de fabrieksgarantie.
Deze garantie dekt daarenboven nooit :
–    herstellingen veroorzaakt door een foutief, oneigenlijk of niet toegelaten gebruik door de klant.
–    Herstellingen veroorzaakt door brand, ongeval, natuurrampen, elektriciteitsstoornissen, overmacht, en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan het geleverde goed
–    Verbruikbare producten
–    Bij gebrek aan of verkeerd uitgevoerd onderhoud van de goederen…
9.9.    Termijnen zijn steeds indicatief en houden nooit enige resultaatsverbintenis in vanwege DACO PROJECTS BV. Zij kunnen door de klant nooit aanleiding geven tot de opzegging van de overeenkomst door de klant, noch tot enige vorm van schadevergoeding, ingeval van niet-naleving van de vooropgestelde termijnen. Niettemin zal DACO PROJECTS BV steeds trachten de door de klant opgegeven leveringstermijnen in de mate van het mogelijke na te leven.
9.10.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden onze modellen, tekeningen , afmetingen en andere gegevens slechts als benaderde beschrijving van onze producten  en kunnen  eventuele afwijkingen ervan ,van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze goederen voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper bestemd werden.
9.11.    DACO PROJECTS BV kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 5 % van de prijs (zowel ingeval van aanneming als ingeval van verkoop) beloopt, zelfs niet indien DACO PROJECTS BV een andersluidend schadebeding zou hebben.


Art 10. Algemeen
10.1.    Indien één of meerdere bepalingen of onderdelen van bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden nietig mochten zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van huidige algemene verkoopsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
10.2.    Het is DACO PROJECTS BV toegestaan om alle rechten voortspruitende uit eender welke overeenkomst over te dragen aan een derde.
10.3.    De klant verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, aangebrachte publiciteit van DACO PROJECTS BV niet te verwijderen.
10.4.    Alle diensten en prestaties van DACO PROJECTS BV dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen en kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis.
10.5.    Alleen de klant staat in voor de nodige voorafgaandelijke stedenbouwkundige en administratieve vergunningen en het bekomen van die vergunningen kan nooit aangewend worden als opschortende voorwaarde waaronder de overeenkomst wordt afgesloten.


Art 11. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
11.1    De Rechtbanken te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen.
11.2    Zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DACO PROJECTS BV, zijnde de Ondernemingsrechtbanken Gent en de Rechtbanken van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen of het Vredegerecht van het kanton Ninove, die uitsluitend bevoegd zijn om te oordelen over de gerezen betwistingen en geschillen.